اخبار ورزشی » اوکی دیاریو: هازارد از اولین روز پیش فصل در رئال خواهد بود